Privacyverklaring

ADOPTIE SRI LANKA VZW

Privacyverklaring  –  GDPR

In uitvoering van de wetgeving op de informatieveiligheid en privacy – General Data Protection Regulation  of Algemene Verordening Gegevensbescherming – willen wij u informeren over de verwerkingen die wij met uw persoonsgegevens uitvoeren en de beleidsmaatregelen die wij nemen om deze te beschermen.

Inhoud

 1.  Verantwoordelijken
 2. . Verwerkingen
  2.1 Verwerkingsdoeleinden
  2.2 Verwerkte gegevens
  2.3 Ontvangers
  2.4 Voorwaarden
 3.  Rechten inzake privacy
  3.1 Rechten uitoefenen
  3.2 Gerechtvaardigd belang
  3.3 Geautomatiseerde besluitvorming
  3.4 Al dan niet verstrekken van gegevens
  3.5 Contactgegevens

 

          1. Verantwoordelijken

De Raad van Bestuur van de vzw Adoptie Sri Lanka (KBO nr 0442.222.703)  is de verwerkingsverantwoordelijke voor alle gegevens van personen en instellingen  waarover wij beschikken.

Binnen de vzw-structuren is er een aanspreekpunt informatieveiligheid aangeduid, dat gemakkelijk te contacteren is via privacy@adoptiesrilanka.be.

 

De ‘data protection officer’ (DPO) voor de vzw is de afgevaardigd bestuurder van de vzw.

 

          2. Verwerkingen

 2.1 Verwerkingsdoeleinden

De vzw ADOPTIE SRI LANKA verwerkt persoonsgegevens, uitsluitend voor volgende doeleinden:

 Voor de leden en toegetreden leden van de vzw ADOPTIE SRI LANKA

 • informatieverstrekking over activiteiten;
 • administratie;
 • correspondentie financiële adoptie en andere projecten;;
 • evaluatie projecten;
 • public relations.

 Voor de niet-leden van de vzw ADOPTIE SRI LANKA

 • informatieverstrekking over activiteiten;
 • administratie;
 • public relations.

De vzw ADOPTIE SRI LANKA verwerkt uitsluitend de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de werking van de vzw.  Er worden geen gegevens verstrekt aan derden, en in geen geval voor commerciële doeleinden; de gegevensbestanden waarover de vzw ADOPTIE SRI LANKA beschikt, worden uitsluitend gebruikt voor de hiervoor vermelde doeleinden.

 

2.2 Verwerkte gegevens

Om u te kunnen informeren of uw opmerkingen, vragen of verzuchtingen te kunnen beantwoorden over onze werking, de besteding van uw financiële bijdragen, de voortgang van uw financieel adoptiedossier, het afleveren van attesten, de verwezenlijking van onze projecten, enz. is het noodzakelijk dat wij de volgende gegevens verwerken:

 

Voor de leden en toegetreden leden van de vzw ADOPTIE SRI LANKA

 • identificatiegegevens (met i.h.b. officiële voornaam en naam, geboortedatum, het rijksregisternummer);
 • privé contactgegevens (met i.h.b. telefoonnummer(s), adresgegevens, e-mailadres;
 • adoptiegegevens (met i.h.b. van de betrokken kinderen).

 

Voor de niet-leden van de vzw ADOPTIE SRI LANKA

 • identificatiegegevens (met i.h.b. voornaam en naam);
 • privé contactgegevens (met i.h.b. telefoonnummer(s), adresgegevens, e-mailadres).

 

Daarnaast kunnen ook de volgende zaken voor beide groepen worden geregistreerd:

 • foto’s die een ander doel hebben dan identificatie en administratie;
 • uitzonderlijk gegevens indien noodzakelijk voor het bekomen van attesten
 • elektronische identificatiegegevens (met i.h.b. MAC-adres, IP-adres, toestelnaam, cookies, verbindingsmomenten).

 

2.3 Ontvangers

Sommige van de aldus verwerkte gegevens kunnen worden meegedeeld aan

 • FOD Financiën, Binnenlandse en Buitenlandse zaken;
 • partnerorganisaties in Sri Lanka.

 

2.4 Voorwaarden

 Voor de leden en toegetreden leden van de vzw ADOPTIE SRI LANKA

Uw gegevens worden verwerkt en bewaard zolang u als lid of toegetreden lid betrokken blijft bij de werking van de vzw ADOPTIE SRI LANKA, actief als bestuurder of vrijwilliger, “passief” als sympathisant.

 Voor de niet-leden van de vzw ADOPTIE SRI LANKA

Uw gegevens worden verwerkt en bewaard zolang u bij ons ingeschreven bent als ‘geïnteresseerd’ in onze werking. Daarna worden ze verwijderd, geanonimiseerd of gearchiveerd conform de geldende regelgevingen. U kan de DPO te allen tijde verzoeken uw gegevens te laten verwijderen uit onze bestanden.

Indien we bepaalde gegevens langer zouden willen bewaren, dan zullen we dat melden en de expliciete toestemming ervoor vragen.

 

          3. Rechten inzake privacy

 3.1 Rechten uitoefenen

U kan zich steeds op onderstaande rechten beroepen:

 • recht op informatie: u mag vragen welke gegevens er van u verwerkt worden en wie er toegang toe heeft, waarom de vzw die persoonsgegevens nodig heeft of gebruikt en hoe lang ze bewaard worden;
 • recht op inzage: u mag steeds de gegevens die de vzw van u heeft, inkijken aan de hand van een kopie;
 • recht op verbetering: indien u fouten in uw gegevens vindt, mag u vragen om ze aan te passen. U kan ook aanvullingen toevoegen aan uw gegevens;
 • recht op gegevenswissing: u kan vragen dat gegevens, die niet (meer) strikt noodzakelijk zijn voor de vzw, permanent en volledig verwijderd worden;
 • recht op beperking van de verwerking: indien u bezwaar hebt (zie verder) tegen de verwerking van bepaalde gegevens, kan u vragen om deze verwerking te stoppen;
 • recht op overdraagbaarheid van gegevens: indien u bepaalde gegevens wenst over te dragen naar een andere instantie of vzw, dan faciliteert de vzw dit in de mate van het mogelijke;
 • recht van bezwaar: indien u niet akkoord bent met de grondslag van een verwerking of met de manier waarop bepaalde gegevens van u verwerkt worden, kan u zich hiertegen verzetten;
 • recht om niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde besluitvorming: wanneer de vzw algoritmes gebruikt om, zonder tussenkomst van mensen, bepaalde gevolgen te trekken uit (een deel van) uw gegevens (zie § 3.3), dan kan u zich hiertegen verzetten;
 • recht om de toestemming in te trekken: indien wij u voor bepaalde verwerkingen de toestemming hebben gevraagd, kan u te allen tijde kiezen om deze niet meer te verstrekken;
 • recht op informatie bij gegevenslek: wij zijn verplicht u binnen de 72 uur na een datalek op de hoogte te brengen, tenzij dit geen gevaar vormt voor de persoonsgegevens.

Voor meer uitleg over of om u op een van deze rechten te beroepen, gelieve u intern te richten tot privacy@adoptiesrilanka.be. Bij eventuele disputen of twijfel, kan u zich ook wenden tot de toezichthoudende autoriteit inzake privacy en de verwerking van persoonsgegevens: https://www.privacycommission.be/nl/contact.

 

3.2 Gerechtvaardigd belang

Een aantal verwerkingen hebben een ‘gerechtvaardigd belang’ als grondslag:

 • de in § 2.3 vermelde doorgifte van uw gegevens aan officiële instanties

 

3.3 Geautomatiseerde besluitvorming

De vzw ADOPTIE SRI LANKA onderwerpt niemand aan om eender welke vorm van geautomatiseerde besluitvorming.

 

3.4 Al dan niet verstrekken van gegevens

De in § 2.2 vermelde gegevens moeten, indien van toepassing, verstrekt worden om attesten te kunnen afleveren, aanvragen voor of officiële documenten te kunnen aanmaken of opvragen, met uitzondering van

 • gezondheidsgegevens;
 • foto’s die een ander doel hebben dan identificatie kunnen pas gepubliceerd worden mits expliciete toestemming van de betrokkene

 

3.5 Contactgegevens

Eenieder kan te allen tijde de vzw ADOPTIE SRI LANKA of de DPO  bereiken op volgende coördinaten:

 

Instantie & verantwoordelijke:                      vzw Adoptie Sri Lanka  –  KBO  0442.222.703

E-mailadres Privacy:                                         privacy@adoptiesrilanka.be.

DPO:                                                                         afgevaardigd bestuurder: John VAN DIJCK

                                                                                   john@jvandijck.be: Tel.: +32 15 51 24 52

Adres vzw:                                                              Leopoldstraat 83, B- 2570 Duffel

Telefoon:                                                                +32 15 31 43 55 – +32 471 89 03 82

E-mailadres:                                                          info@adoptiesrilanka.be

Webstek:                                                                 www.adoptiesrilanka.be